Geen toekomst zonder verleden
JeV

JeV

JeV is de jongeren afdeling van VVB

Geen toekomst zonder verleden

In september, tijdens de Catalaanse Diada, had onze jongerenafdeling JeV een gesprek met Jordi Riba i Oliveras. Jordi Riba is voorzitter van de culturele vereniging Vibrant die werd opgericht in 2014.

Haar doel is om via de Catalaanse geschiedenis het Catalaanse nationaal bewustzijn aan te wakkeren. Deze geschiedenis, zo oordeelt men bij Vibrant, werd door de Franse en de Spaanse bezetter gedurende eeuwen anders voorgesteld dan ze was, ontkend, verloochend en verborgen gehouden.Wat de natievorming in de weg stond.

CARDONISTAS

De naam Vibrant verwijst naar een van de twee pseudoniemen die werden gebruikt door Daniel Cardona i Civit, (1890-1943), een Catalaans auteur en politicus actief tijdens de Catalaanse opstanden uit de jaren 1920 en ‘30.

De leden van Vibrant noemen zichzelf daarom ook wel ‘Cardonistas’.

Daniel Cardona had ‘de Ier’, ‘el Irlandès’ als tweede bijnaam omwille van zijn bewondering voor het Ierse onafhankelijkheids- gebeuren. Hij stichtte in 1931 de politieke par tij ‘Nosaltres Sols’, ‘Wij alleen – wij zelf ’ wat in feite de vertaling is van Sinn Feinn, waarmee hij, evenals met de ‘Parti Nationaliste Breton’ contacten onderhield en zelfs een geheime militaire organisatie oprichtte in 1932.

Cardona was dan ook een radicaal Cata- laans nationalist die ernaar streefde om Catalonië, desnoods gewapenderhand en door opstanden, onafhankelijk te maken. Dit bracht hem ertoe om deel te nemen aan de oprichting van ‘La Bandera Negra’, de zwarte vlag, de gewapende vleugel van de toekomstige Catalaanse staat. Een organisatie waarvan de naam als tegenpool stond van de witte vlag en symbool stond voor de strijd, ‘sense treva ni quarter’, tot het bittere einde. Aan de plannen van de ‘Bandera Negra’ om de toenmalige Spaanse koning, Alfons de 13de, te vermoorden nam hij evenwel niet deel.

Deze Bandera Negra, onder de oorspronkelijke of de nieuwe vorm, duikt vandaag regelmatig op tijdens de Catalaanse manifestaties voor het recht op zelfbeschikking.

Cardona was overigens niet enkel een radicaal nationalist. Hij verzette zich ook met klem tegen het fascisme dat volgens hem ‘destructief, bedrieglijk, vervlakkend en tiranniek’ was en dat hij als een bedreiging beschouwde voor de Catalaanse onafhankelijkheid.

VIBRANT ‘I MÉS ENLLÀ’

‘Vibrant’, met als ideoloog Cardona, houdt zich dan ook, logischerwijs, niet enkel onledig met geschiedenis. Het gaat ‘més enllà’, ‘verder’, zoals Jordi Riba herhaalde voor onze jongerendelegatie.

Vibrant wil de Catalanen opnieuw fier maken over het feit dat ze Catalaan zijn. Het wil bepalen wat ‘Catalanitat’ inhoudt, m.a.w. de Catalaanse identiteit definiëren.

Taal, cultuur maar ook normen en waarden definiëren die ‘Catalanitat’, de Catalaanse identiteit die, vooreerst, dient te worden doorgetrokken in de bestaande, eigen samenleving, die vaak werd ‘gekoloniseerd’ en dat, vandaag de dag, naar oordeel van Vibrant, nog steeds is.

Zo moeten de Catalanen beginnen met de eigen administratie en diensten, op alle niveaus en in alle gremia, over te nemen en écht Catalaans te maken.

De vereniging heeft het dan ook niet echt begrepen op partijpolitiek. Politieke par- tijen zijn, zo luidt het, allemaal wel ergens schatplichtig aan het regime, en Vibrant beschouwt elke vorm van verzet als even legitiem. Volgens Jordi Riba zal het volk de strijd dienen te voeren en de vrijheid veroveren door een revolutie.

Geen toekomst zonder verleden

EN WAT NA DE ONAFHANKELIJKHEID?

Zelfs wanneer Catalonië onafhankelijk zal zijn blijft nog een rol weggelegd voor Vibrant.

Immers is Catalonië, zoals andere Europese landen, onderhevig aan immigratie. Deze immigratie kan een positief verhaal worden maar dat zal slechts lukken op voorwaarde dat migranten integreren in de Catalaanse samenleving. En boven op hun identiteit, waar ze uiteraard geen afstand van dienen te nemen, ook de identiteit en waarden overnemen van het land waarin ze zullen leven. Daar wil Vibrant blijven op toezien.

EEN EUROPA VAN VOLKEREN EN IDEEËN

Andere volkeren die een natie zijn, maar nog geen staat vormen, zoals Vlaanderen, Schotland, Ierland of Corsica, hebben elk hun eigen specifieke behoeften en pro blemen. Daar is men zich bij Vibrant van bewust. Maar ze hebben wel gemeenschappelijk dat ze bezet worden en verhinderd worden om hun eigen weg te gaan.

Vibrant wil dan ook dat de Catalanen met deze volkeren samen komen en akkoorden sluiten om een Europa van volkeren te vormen, een Europa van ideeën, eerder dan een EU van grootkapitaal en multinationals.

WIJ HOUDEN VAN GESCHIEDENIS OMDAT DE TOEKOMST BELANGRIJK IS

Vibrant wil Catalanen opnieuw bewust maken van- en fier over het feit dat ze Catalaan zijn. Dit gaat via taal, traditie, waarden en cultuur. Daartoe werken ze samen met een groep mensen die gespecialiseerd zijn in alle betrokken disciplines: geschiedenis, taal, tradities, literatuur en politiek.

Het Catalaanse verleden is de sleutel tot hun toekomst, het biedt het juiste perspectief van waaruit die toekomst kan worden geschreven.

De slogan van Vibrant is dan ook ‘ens agrada la hìstoria perquè ens interessa el futur’. Wij houden van geschiedenis omdat we de toekomst belangrijk vinden.

Dat laatste is ook de manier waarop de VVB aankijkt tegen verleden en identiteit.

Wij hebben dan ook, in ons nieuwe beleids- plan de ambitie neergeschreven om weldra met een werkgroep ‘geschiedenis en identiteit ’ van start te gaan waarvan de werkzaamheden in Grondvest, op onze webstek, op FB en twitter zullen te lezen zijn. Niet om een canon te bepalen – dat opzet laten we graag aan anderen over – maar om het Vlaamse bewustzijn, dat zijn wortels heeft in het verleden, te laten groeien en bloeien in de toekomst.Geïnteresseerden in deze werkgroep kunnen contact opnemen met ons secretariaat via het e-adres : ‘secretariaat@vvb.org’.

Wie meer wil weten over Vibrant kan terecht op de webstek ‘historiavibrant.cat’ of kan de vereniging volgen op FB of op twitter onder het adres ‘vibrant@Historia- Vibrant’.

Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
E-Post

De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.

0
Geen producten in je winkelwagen.