Deelstaat Vlaanderen in België. Een lezing van Hendrik Bogaert.

DEELSTAAT VLAANDEREN IN BELGIE

CD&V-kamerlid Hendrik Bogaert was de gast van VVB BdK voor onze laatste VVB-causerie van het jaar 2022 met zijn zelfgekozen thema: “Vlaanderen als deelstaat van België”.

In een eerste deel schetste hij “Vlaanderen in de vallei”, een land zoals hij het graag zou zien.  Hij toonde zich daarbij een compromisloze confederalist.

Hij onderstreepte de verdiensten van de huidige Vlaamse Gemeenschap, die met een budget van 50 miljard euro, langzaam maar zeker, erin geslaagd is belangrijke vormen van zelfbestuur te realiseren op een ordentelijke en schuldenvrije manier.

Geregeld wees hij op het verschil met deelstaat Wallonië en klaagde de jarenlange miljardentransfers aan naar deze deelstaat. Miljardentransfers: een solidariteitsbijdrage waar Wallonië, jammer genoeg, niet beter van wordt.

Hij wees lovend op de manier waarop het eens onderdrukte Vlaanderen, tegenwoordig een Gemeenschap is geworden met een vooraanstaande status in Europa.

In een tweede hoofdstuk ontwikkelde hij zijn argumenten en heldere inzichten over de te volgen strategie naar zelfstandigheid. Hij verdedigde het standpunt der weloverwogen geleidelijkheid en overleg. Rekening houdend met Europa en het Catalaanse fiasco, pleit Hendrik Bogaert ervoor om met de Walen een officieel gesprek aan te gaan.

Hij had daarvoor een resolutie klaar waarin het Vlaams Parlement de opdracht geeft aan de Vlaamse regering om onmiddellijk gesprekken aan te gaan inzake verdere verzelfstandiging van de Vlaamse en Waalse Gemeenschap.

De voorlezing van deze resolutie werd door het publiek op een hartverwarmend applaus onthaald.

De avond was met deze Flamingant-CD&V-er een schot in de roos.

Het publiek was gecharmeerd door de klare uiteenzetting, door de rationaliteit van de argumenten en door de eerlijkheid van de spreker, ook met betrekking tot zijn antwoorden achteraf tijdens de vraagstelling.

Gaby Vandromme

Synopsis van de lezing van Hendrik Bogaert

Geachte nationaal voorzitter Hugo Maes, geachte voorzitter Gaby Vandromme, beste aanwezigen, vrienden van de Vlaamse Volksbeweging.

Graag wil ik mijn grote appreciatie uitdrukken voor het werk dat jullie doen met de VVB.  De VVB is nodig geweest, is vandaag nodig en zal ook in de toekomst nodig zijn. Vandaag wil ik u danken dat ik hier aanwezig mag zijn en het woord tot u mag richten. De stelling die ik vandaag wil verdedigen is dat Vlaanderen vrij kan zijn en een mooie natie kan zijn.

De VVB is nodig geweest, is vandaag nodig en zal ook in de toekomst nodig zijn.

We zijn ooit relatief vrij geweest en een mooie natie in de periode 861 tot 1384. Van in het ontstaan van Vlaanderen in 861 tem de laatste Dampierre, Lodewijk van Male, in 1384 en voor we over gingen in het Bourgondisch Rijk, was Vlaanderen een natie om rekening mee te houden. Het lag op een welvaartsas die zich uitstrekte van Engeland, Vlaanderen, Zuid-Duitsland naar Noord-Italië. Het was welvarend, had een eigen leger, er was een gemeenschappelijke taal, een eigen territorium, eigen gewoonten en een zin voor de eigen geschiedenis.

Vandaag kunnen wij dit opnieuw krijgen als we dit echt willen.  Als we dit echt willen. We kunnen rustig naar de vallei stappen die voor ons ligt, die aantrekkelijk is, die we zien, en die niet zo ver af is. Die vallei zou dan een sociaal Vlaanderen zijn, niet socialistisch. Een ondernemend Vlaanderen, niet kapitalistisch. Een spiritueel Vlaanderen, niet fundamentalistisch. Een Vlaanderen met zin voor de natuur, niet ecologistisch. Een fier en patriottisch Vlaanderen.

Natuurlijk in een democratie, met een oppositie die van haar lat geeft en een meerderheid die haar beleid verdedigt. Met belastingen zoals in Nederland of Duitsland maar ook niet meer.  Weet dat ook in de teksten van Rerum Novarum voor redelijke belastingen wordt gepleit. Met eigen productie van energie, veel groene energie en veel kernenergie, beheerd door de gemeenschap.  Zodat wanneer de prijzen te hoog staan, we tijdelijk kunnen leveren aan kostprijs. 

Met goede sociale voorzieningen, waar de leden van de gemeenschap niet uit de boot vallen wanneer ze in moeilijkheden komen. Met steun voor mensen die internationaal op de vlucht zijn, in veilige dorpen op afstand van de zone van conflict maar in de landen-zone waar het conflict heerst. Met mooie pensioenen en een leeftijd van pensionering die men mag kiezen na 62 jaar.  Wie verder werkt, wordt beloond en krijgt meer nettosalaris. 

Met een modern en goed onderhouden wegennet en openbaar vervoer. Met werkloosheiduitkeringen die stoppen in de tijd, tenzij men fulltime les volgt of een opleiding volgt. Met een modern Vlaams buitenlands beleid waar de meervoudige identiteit Vlaams-Internationaal in welke vorm ook, gestalte krijgt.

Nog even terug komen op het soort samenleving dat we dan willen.  Het is bon ton om een gemeenschapsvormende gedachtengang te hebben.  De gemeenschap is belangrijk maar in politieke termen is de echte vraag: welke referentie gemeenschap bedoelen we.  Elke laag identiteit is belangrijk.  Je kan moeilijk in de voormiddag in het kader van identiteit iedereen de vlag laten groeten en in de namiddag de andere kant uitkijken wanneer er gezondheidszorg nodig is. Je kan moeilijk in de voormiddag in het kader van de solidariteit zorgen voor gezondheidszorg en in de namiddag iedereen de gemeenschap laten aanvallen.

Het idee van gemeenschapsvorming is dat solidariteit en identiteit samen gaan.  Wij hebben natuurlijk ook solidariteit nodig met alle mensen op aarde omdat in elke mens een stuk spiritualiteit, deel van de schepping aanwezig is.

HOE DOEN

Om dit type samenleving te kunnen uitbouwen met Vlaanderen, zal Vlaanderen haar vrijheid moeten nemen.  Vraag is natuurlijk hoe je dit kan doen.  Er zijn twee opties:

1. Onderhandelingen

Dit kan sowieso interessant zijn. We hebben nu 50 mld autonomie, een parlement en na de splitsing van BHV een relatief ongecontesteerd grondgebied.  Dit is belangrijk om een thuis te hebben, om een natie te zijn, zonder eigen grondgebied is dit zeer moeilijk.

Dit is onderhandeld, stuk per stuk ook met toegevingen.

Na de komende verkiezingen komen daar pogingen toe. 

2. Uitroepen

Wanneer je een verkozen parlement hebt, dan kan je ook zaken uitroepen.  Je kan Vlaamse resoluties maken en die zouden ook kunnen inhouden dat Vlaanderen zich vrij verklaart.  Er komt dan sowieso een onderhandeling maar dan is het onderhandelingsmandaat in lijn met de visie die we hebben.  Het zou krachtig zijn om in het Vlaams Parlement nieuwe Vlaamse resoluties te stemmen.

We kunnen al eens oefenen en een resolutie zou dan zo klinken.  Met uw toestemming voorzitter kunnen we dit al eens voorlezen.  Er is altijd een overwegend deel en een vragende deel. Overwegende dat de huidige Belgische structuren noch Vlaanderen, noch Wallonië voldoening schenken in het bereiken van haar culturele, economische, sociale en financiële doelstellingen. Overwegende dat er reeds tientallen jaren de kans is gegeven om die doelstellingen te bereiken en dat de verbetering noch in Vlaanderen noch in Wallonië significant te merken is. Overwegende dat de economische en sociale gevolgen enorm merkbaar zijn en noch Vlaanderen, noch Wallonië hun volle potentieel op die manier kunnen benutten. Overwegende dat heel wat noodzakelijke hervormingen niet beslist worden omdat er niet voldoende convergentie is in de zienswijzen over hoe die beslissingen er moeten uit zien.

Vraagt het Vlaamse Parlement:

Dat de Vlaamse Regering gemandateerd door het Vlaams Parlement zich vrij verklaart en zich lidstaat van België en Europa verklaart. Dat de Vlaamse Regering de bevoegdheden fiscaliteit, arbeidsmarkt, pensioenen, gezondheidszorg, werkloosheid, justitie, buitenlandse zaken, leger en buitenlands beleid als haar bevoegdheden verklaart. Dat de Vlaamse Regering onmiddellijk onderhandelingen start met het oog op een vlotte transitie naar de nieuwe structuur.

Voila, dit is wat ik deze avond aan u te zeggen had.  Wanneer Vlaanderen vrij wil zijn, echt vrij wil zijn, dan kan Vlaanderen vrij zijn.  Het is daar, we moeten het alleen verklaren.  Bij deze dank ik u voorzitter en kijk uit naar de vragen die we na de pauze zullen behandelen.

Hendrik Bogaert

Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
E-Post

De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.

0
Geen producten in je winkelwagen.