DE BRUSSELSE POST

De VVB haalt opgelucht adem nu uit goede bron vernomen wordt dat artikel 96 m.b.t. de uitbreiding naar 50% anderstalige opleidingsonderdelen in een Nederlandstalige opleiding (i.p.v. 18,33% en 1 semester) weggelaten wordt uit het nieuwe ontwerp van onderwijsdecreet. De hogeronderwijsinstellingen zijn gezwicht voor de druk van minister Ben Weyts die daarvoor persoonlijk naar het Onderhandelingscomité is geweest.

De invloed van de Vlaamse Beweging is hierbij van groot belang geweest. De VVB publiceerde eerder in haar maandblad Grondvest onderstaand artikel dat werd onderschreven door:

Hugo Maes, Voorzitter Vlaamse Volksbeweging

Dirk Van  Besien,  Algemeen Voorzitter Marnixring

Ghislain Duchateau, Vicevoorzitter VVA en Coördinator werkgroep Taal en Onderwijs

Prof Godelieve Laureys, President Orde Van den Prince

An De Moor, Voorzitter vzw Vlaanderen-Europa

Prof Matthias Storme, Directeur  instituut Handels- en Insolventierecht KUL

Paul Becue,  Algemeen Voorzitter Vereniging Vlaamse Academici

Jan Roukens, Voorzitter Stichting Nederlands (Amsterdam-Brussel)

Prof Frank Fleerackers, KUL

Ivo Coninx, Algemeen Voorzitter VOS, Vlaamse Vredesvereniging

Prof Eric Ponette, Werkgroep Taal en Onderwijs VVA

Bernard Daelemans, voorzitter van het Vlaams Komitee voor Brussel

Dirk De Haes, voorzitter vzw Meervoud (links Vlaams-nationaal tijdschrift en werkgroep)

Willy De Waele, voorzitter  OVV

Wim De Wit, voorzitter IJzerwake

 

Recht op onderwijs in eigen taal

Het verwerven van het recht op onderwijs in eigen taal is jarenlang een strijdpunt geweest van de Vlaamse Beweging. Een volk dat zijn taal verliest, verliest zijn identiteit en kwijnt langzaam weg. 

Het is dan ook onaanvaardbaar dat, precies onder beleid van een minister van onderwijs van Vlaams-nationale signatuur, nog maar kan gedacht worden aan het verder verengelsen van het onderwijs, waardoor onze toekomstige elite uiteindelijk dreigt te vervreemden van het Vlaamse volk. 

Samen met de ondergetekende organisaties verzet de VVB zich dan ook met klem tegen de voorgenomen maatregel van het toekomstig onderwijsdecreet en onderschrijft ze de hierna volgende tekst van het opiniestuk aangeboden bij de Vlaamse media.

RECHT OP ONDERWIJS IN EIGEN TAAL !
 • ONAF het ledenmagazine van de VVB

 • Categorieën

 • De cartoons van Van Mol. Bekijk ze hier

 • Nieuws berichten archief

 • OPINIESTUK.   MEER OF JUIST MINDER ENGELS IN HET HOGER ONDERWIJS ?

  Situering van het ontwerpdecreet: de feiten.

  In het huidige Regeerakkoord van de Vlaamse Regering is een uitbreiding van het aantal anderstalige bacheloropleidingen van 6 naar 9% toegenomen. Op 20 december jl. is een ontwerp van Onderwijsdecreet III naar de VLOR en de Raad van State verstuurd met daarin een artikel 96 ,dat stelt dat het aantal opleidingsonderdelen van de initiële bachelor aangeboden in een andere onderwijstaal dan het Nederlands wordt opgetrokken van de huidige 18,33% (of één semester) naar 50% of de helft van alle vakken.

  Het is hiertegen dat we namens een aantal grote verenigingen in de Vlaamse Beweging willen verzet aantekenen
  Laten wij onze bewindvoerders herinneren aan de jarenlange strijd van de Vlaamse Beweging die pas na honderd jaar België in 1930 een Nederlandstalige Universiteit in Gent konden afdwingen: past hier geen respect en waardering voor wie dat hebben verwezenlijkt?

  De lingua franca in de wetenschap.

  Wetenschappers vormen -vandaag nog meer dan vroeger- een universele gemeenschap. Het ligt dan ook voor de hand dat resultaten van wetenschappelijk onderzoek in internationale tijdschriften gepubliceerd worden om ze snel en wereldwijd toegankelijk te maken . De voertaal van het merendeel van deze tijdschriften is het Engels en daar is niets mis mee. Daarnaast hebben Vlaamse onderzoekers de verantwoordelijkheid naar hun eigen gemeenschap toe om hun resultaten ook in het Nederlands kenbaar te maken..

  Internalisation@home is een meerwaarde.

  In toenemende mate wordt in het Hoger Onderwijs het Engels gebruikt als onderwijstaal. Hier is het belangrijkste argument ‘de internationalisering’. Inderdaad komen naast uitwisselingsstudenten (voor een kortere periode) steeds meer buitenlandse studenten naar Vlaanderen om hier een volledige opleiding te volgen. De universiteiten spelen hierop in door Engelstalige opleidingsonderdelen  aan te bieden . Naast een natuurlijke reflex om aan deze nieuwe doelgroep kwaliteitsvol en efficiënt onderwijs aan te bieden ,zijn hier ook prestige en mercantiele overwegingen in het geding.

  In deze “international classrooms” zitten ook Nederlandstalige studenten. Het is ontegensprekelijk een verrijking voor alle partijen dat ze deze internationale ervaring kunnen opdoen. Dat speelt weliswaar voor het ene vak meer dan voor het andere, maar de balans is altijd positief. Dat Vlaamse studenten daardoor hun Engelse taalvaardigheid en hun inrterculturele competenties kunnen opkrikken ,is mooi meegenomen.

  Maar er is gevaar voor kwaliteitsverlies.

  Men mag echter niet voorbijgaan aan het risico op kwaliteitsverlies: doceren in het Engels vergt meer van de docenten en tegelijkertijd moeten de studenten meer tijd en moeite besteden aan het verwerken van de leerstof. Onderzoek toont aan dat er gemiddeld 20% rendementsverlies is bij het verwerken van leerstof in een vreemde taal.

  Het afnemende werkveld voor bachelors is vooral Nederlandstalig.

  Vaak wordt gezwaaid met een betere inzetbaarheid van onze afgestudeerden op de internationale arbeidsmarkt. We mogen echter niet vergeten dat de meeste afgestudeerden in de eigen regio werk vinden . Voor een aantal beroepen is het gebruik van het Nederlands bovendien primordiaal. Denken we maar aan leraren,notarissen,artsen  …Bovendien liggen op de Belgische arbeidsmarkt  de eisen qua taalvaardigheid doorgaans hoog,maar onderzoek hierover leert dat de taalvaardigheid bij studenten jaar na jaar afneemt.

  Vrees voor een duale maatschappij:

  Engelstalig onderwijs werkt ook drempelverlagend: jongeren uit armere sociaaleconomische milieus worden benadeeld,omdat ze meestal van thuis uit geen stimulans kregen om Engels te leren via buitenschoolse activiteiten en/of omdat ze geen bijkomende taallessen  kunnen volgen. Jongeren met een migratie-achtergrond die grote inspanningen hebben geleverd om het Nederlands te beheersen,moeten weer een extra hobbel nemen.

  Nederland is hier geen gidsland.

  Om de gevaren van verengelsing van het hoger onderwijs aan te tonen,wordt in Vlaanderen vaak verwezen naar Nederland,maar we mogen niet vergeten dat Nederland in Europa een buitenbeentje is :ruim 30% van alle bacheloropleidingen is compleet Engelstalig en voor de masteropleidingen is dat 75%. In sommige Nederlandse universiteiten is Engels bovendien de omgangstaal: bestuurlijk,administratief en ook naar de buitenwereld toe. Het meest extreme voorbeeld is Twente waar vanaf 2020 de campus volledig Engelstalig is.

  Niet méér Engels maar beter Nederlands.

  Is het Engels nu een noodzakelijk kwaad? helemaal niet. We moeten er alleen op toezien dat het gebruik van het Engels het Nederlands niet verdringt  en er toe leidt dat het Nederlands een tweederangs taal wordt. Dan dreigt het Nederlands als wetenschapstaal te verschalen en geleidelijk te verdwijnen.Daarom moeten we er actief voor ijveren dat het hoger onderwijs ook werk maakt van een degelijk taalbeleid voor het Nederlands. We moeten onze taal verzorgen,koesteren en voluit promoten als INSTRUCTIE- en VOERTAAL in het HOGER ONDERWIJS;

  Warme historisch gefundeerde oproep.

  Wij doen om al deze redenen aan de Vlaamse politici die verantwoordelijk zijn voor de decretale taalregeling in het hoger onderwijs een warme en dringende oproep om artikel 96 in het ontwerp van Onderwijsdecreet te schrappen en dus niet te raken aan het huidige percentage anderstalige opleidingsonderdelen.

  15 februari  2020

  Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Pinterest
  Telegram
  WhatsApp
  E-Post

  De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.

  RECHT OP ONDERWIJS IN EIGEN TAAL !

  Het verwerven van het recht op onderwijs in eigen taal is jarenlang een strijdpunt geweest van de Vlaamse Beweging. Een volk dat zijn taal verliest, verliest zijn identiteit en kwijnt langzaam weg. 

  Het is dan ook onaanvaardbaar dat, precies onder beleid van een minister van onderwijs van Vlaams-nationale signatuur, nog maar kan gedacht worden aan het verder verengelsen van het onderwijs, waardoor onze toekomstige elite uiteindelijk dreigt te vervreemden van het Vlaamse volk. 

  Samen met de ondergetekende organisaties verzet de VVB zich dan ook met klem tegen de voorgenomen maatregel van het toekomstig onderwijsdecreet en onderschrijft ze de hierna volgende tekst van het opiniestuk aangeboden bij de Vlaamse media.

  OPINIESTUK.   MEER OF JUIST MINDER ENGELS IN HET HOGER ONDERWIJS ?

  Situering van het ontwerpdecreet: de feiten.

  In het huidige Regeerakkoord van de Vlaamse Regering is een uitbreiding van het aantal anderstalige bacheloropleidingen van 6 naar 9% toegenomen. Op 20 december jl. is een ontwerp van Onderwijsdecreet III naar de VLOR en de Raad van State verstuurd met daarin een artikel 96 ,dat stelt dat het aantal opleidingsonderdelen van de initiële bachelor aangeboden in een andere onderwijstaal dan het Nederlands wordt opgetrokken van de huidige 18,33% (of één semester) naar 50% of de helft van alle vakken.

  Het is hiertegen dat we namens een aantal grote verenigingen in de Vlaamse Beweging willen verzet aantekenen
  Laten wij onze bewindvoerders herinneren aan de jarenlange strijd van de Vlaamse Beweging die pas na honderd jaar België in 1930 een Nederlandstalige Universiteit in Gent konden afdwingen: past hier geen respect en waardering voor wie dat hebben verwezenlijkt?

  De lingua franca in de wetenschap.

  Wetenschappers vormen -vandaag nog meer dan vroeger- een universele gemeenschap. Het ligt dan ook voor de hand dat resultaten van wetenschappelijk onderzoek in internationale tijdschriften gepubliceerd worden om ze snel en wereldwijd toegankelijk te maken . De voertaal van het merendeel van deze tijdschriften is het Engels en daar is niets mis mee. Daarnaast hebben Vlaamse onderzoekers de verantwoordelijkheid naar hun eigen gemeenschap toe om hun resultaten ook in het Nederlands kenbaar te maken..

  Internalisation@home is een meerwaarde.

  In toenemende mate wordt in het Hoger Onderwijs het Engels gebruikt als onderwijstaal. Hier is het belangrijkste argument ‘de internationalisering’. Inderdaad komen naast uitwisselingsstudenten (voor een kortere periode) steeds meer buitenlandse studenten naar Vlaanderen om hier een volledige opleiding te volgen. De universiteiten spelen hierop in door Engelstalige opleidingsonderdelen  aan te bieden . Naast een natuurlijke reflex om aan deze nieuwe doelgroep kwaliteitsvol en efficiënt onderwijs aan te bieden ,zijn hier ook prestige en mercantiele overwegingen in het geding.

  In deze “international classrooms” zitten ook Nederlandstalige studenten. Het is ontegensprekelijk een verrijking voor alle partijen dat ze deze internationale ervaring kunnen opdoen. Dat speelt weliswaar voor het ene vak meer dan voor het andere, maar de balans is altijd positief. Dat Vlaamse studenten daardoor hun Engelse taalvaardigheid en hun inrterculturele competenties kunnen opkrikken ,is mooi meegenomen.

  Maar er is gevaar voor kwaliteitsverlies.

  Men mag echter niet voorbijgaan aan het risico op kwaliteitsverlies: doceren in het Engels vergt meer van de docenten en tegelijkertijd moeten de studenten meer tijd en moeite besteden aan het verwerken van de leerstof. Onderzoek toont aan dat er gemiddeld 20% rendementsverlies is bij het verwerken van leerstof in een vreemde taal.

  Het afnemende werkveld voor bachelors is vooral Nederlandstalig.

  Vaak wordt gezwaaid met een betere inzetbaarheid van onze afgestudeerden op de internationale arbeidsmarkt. We mogen echter niet vergeten dat de meeste afgestudeerden in de eigen regio werk vinden . Voor een aantal beroepen is het gebruik van het Nederlands bovendien primordiaal. Denken we maar aan leraren,notarissen,artsen  …Bovendien liggen op de Belgische arbeidsmarkt  de eisen qua taalvaardigheid doorgaans hoog,maar onderzoek hierover leert dat de taalvaardigheid bij studenten jaar na jaar afneemt.

  Vrees voor een duale maatschappij:

  Engelstalig onderwijs werkt ook drempelverlagend: jongeren uit armere sociaaleconomische milieus worden benadeeld,omdat ze meestal van thuis uit geen stimulans kregen om Engels te leren via buitenschoolse activiteiten en/of omdat ze geen bijkomende taallessen  kunnen volgen. Jongeren met een migratie-achtergrond die grote inspanningen hebben geleverd om het Nederlands te beheersen,moeten weer een extra hobbel nemen.

  Nederland is hier geen gidsland.

  Om de gevaren van verengelsing van het hoger onderwijs aan te tonen,wordt in Vlaanderen vaak verwezen naar Nederland,maar we mogen niet vergeten dat Nederland in Europa een buitenbeentje is :ruim 30% van alle bacheloropleidingen is compleet Engelstalig en voor de masteropleidingen is dat 75%. In sommige Nederlandse universiteiten is Engels bovendien de omgangstaal: bestuurlijk,administratief en ook naar de buitenwereld toe. Het meest extreme voorbeeld is Twente waar vanaf 2020 de campus volledig Engelstalig is.

  Niet méér Engels maar beter Nederlands.

  Is het Engels nu een noodzakelijk kwaad? helemaal niet. We moeten er alleen op toezien dat het gebruik van het Engels het Nederlands niet verdringt  en er toe leidt dat het Nederlands een tweederangs taal wordt. Dan dreigt het Nederlands als wetenschapstaal te verschalen en geleidelijk te verdwijnen.Daarom moeten we er actief voor ijveren dat het hoger onderwijs ook werk maakt van een degelijk taalbeleid voor het Nederlands. We moeten onze taal verzorgen,koesteren en voluit promoten als INSTRUCTIE- en VOERTAAL in het HOGER ONDERWIJS;

  Warme historisch gefundeerde oproep.

  Wij doen om al deze redenen aan de Vlaamse politici die verantwoordelijk zijn voor de decretale taalregeling in het hoger onderwijs een warme en dringende oproep om artikel 96 in het ontwerp van Onderwijsdecreet te schrappen en dus niet te raken aan het huidige percentage anderstalige opleidingsonderdelen.

  15 februari  2020

  Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Pinterest
  Telegram
  WhatsApp
  E-Post

  De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.