Debat Vlaamse Rand

Debat Vlaamse Rand

De VVB-werkgroep Vlaamse Rand, onder leiding van Bart Laeremans, stelde op 28 maart zijn Memorandum voor aan de media.

Tijdens een debat dat plaatsvond te Asse op 30 april jl gingen verschillende politieke kopstukken uit de Rand in debat over de inhoud van de tekst.

Hoewel alle partijen die zetelen in het Vlaams parlement werden uitgenodigd voor het debat lieten Groen en sp.a verstek gaan. Jo De Ro, voor Open VLD, Peter Van Rompuy, voor CD&V, Ben Weyts voor N-VA en Jan Laeremans voor Vlaams Belang tekenden wél present en brachten, onder de deskundige leiding van Wilfried Haesen interessante argumenten aan.

Uitgangspunt van de discussie, kort samengevat door  Hilde Roosens, was dat de Rand overspoeld wordt door nieuwkomers, dat de wegen er dichtslibben, dat wonen in de Rand voor jonge gezinnen, die  met steeds meer moeite een plaats vinden voor hun kinderen op school, onbetaalbaar wordt en dat de Rand zichtbaar ontnederlandst .

Jan Laeremans kreeg als eerste het woord en verwees meteen naar de cijfers van de werkgroep  over de sterke instroom in de Rand  en de toenemende verfransing.

Een toestand waarvoor Minister Weyts  soelaas beloofde door tijdens een volgende legislatuur  in te grijpen in de private markt ter ondersteuning van wonen in eigen streek. Niet langer onder de vorm van voorrang,  maar wel van exclusiviteit voor mensen met een band met de streek.

Volgens Jo De Ro is er meer nodig en zette de stad Vilvoorde al stappen in de goede richting door maatregelen als een taalbad, brede school en leeftijdsdoorbrekende klassen voor kleuters.

De methode werd bijgetreden door Peter Van Rompuy die in een volgende legislatuur een taalturbo wil voor de scholen en dat wil ondersteunen door verenigingen en andere partners uit het socio-cultureel leven bij de school te betrekken.

 • ONAF het ledenmagazine van de VVB

 • Categorieën

 • De cartoons van Van Mol. Bekijk ze hier

 • Nieuws berichten archief

 • Debat Rand

  Meer middelen voor , het afschaffen van de ‘loterij’ bij het toewijzen van plaatsen die momenteel bestaat, meer scholen in meer gemeenten, een meer planmatige aanpak bij bouwprojecten werden door de sprekers vooropgesteld.

  Waarna de daling van de kwaliteit van het onderwijs, en volgens Vlaams Belang, de noodzaak tot het invoeren van toelatingstesten,  de discussie richting anderstaligheid duwde.

  Oplossingen daar kunnen schuilgaan in het verlagen van de leerplicht (OpenVLD) , de mogelijkheid voor een school om het leerjaar in functie van de taalkennis van het kind te bepalen (N-VA) en, naast het belang van de kwaliteit van het getuigschrift ook de inburgering van de ouders noodzakelijk is (OpenVLD). Lessen Nederlands op school blijkt in Vilvoorde immers een succesformule.

  Ben Weyts pleitte er zelfs voor om na verloop van tijd de mogelijkheid te beperken om een tolk te gebruiken, zodat ouders meer redenen zouden hebben om Nederlands te leren.

  Dat alles niet te vrijblijvend mag zijn werd door Vlaams Belang beaamd. Waarbij Jo De Ro een lans brak voor een positieve aanpak : Vlamingen met een andere thuistaal die het wél goed doen feliciteren komt beter over en zij zijn tenslotte de beste ambassadeur bij andere niet-Nederlandstalige Vlamingen om onze taal te leren.

  CD&V wees er op, maar alle partijen waren het eens over  de noodzaak tot betere financiering van de regio. Waarbij een andere verdeling van middelen uit het gemeentefonds niet zal volstaan.  Naar gelijkenis met het Brusselfonds dient er  een speciaal fonds voor de Rand te komen, en een nieuwe instelling zoals de ‘Stand van de Ran’, die, naast en bovenop het vakdomein van de betrokken ministers,  noden definieert  waarvoor dan geld kan worden vrijgemaakt. Waarbij demografische ontwikkeling het criterium dient te zijn voor het toekennen van middelen. Of ook daar de grote steden dan niet eerder aan het langste eind zouden trekken bleef nog maar de vraag.

  Origineel was ook het voorstel van Jo De Ro opdat gemeenten zich, over de netten en zuilen heen, zouden organiseren om bestaande gronden beter aan te wenden in functie van de noden van de Rand. Beleid mag niet kortzichtig zijn.

  Ook het voorstel van de werkgroep om de luchthaven om te dopen tot ‘Bruegel Internationaal’ kon op bijval rekenen en het debat werd afgesloten met de aankondiging dat, in afwachting van de luchthaven, alvast een vliegtuig binnenkort deze naam zou dragen.

  Waarna de discussie tijdens de receptie aangeboden door de VVB werd verder gezet.

  Lees ook het interview met Bart Laeremans en Kurt Ryan over: Vergeet de Vlaamse rand niet.